Kan ik de alimentatie rechtstreeks aan mijn kind betalen?

alimentatie

Kan ik de alimentatie rechtstreeks aan mijn kind betalen?

BLOG VAN PETRA DEN HOLLANDER, SUCCESVOL SCHEIDINGSCOACH

Regelmatig word ik gebeld door meestal vaders die kinderalimentatie betalen aan hun ex, en wiens kind inmiddels 18 jaar is geworden De vraag die mij dan wordt gesteld is: mag ik de alimentatie nu rechtstreeks aan mijn kind gaan betalen?

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is afgesproken of door de rechter vastgesteld toen het kind nog minderjarig was. Het is een bijdrage van de ene ouder, in dit geval ga ik er even vanuit dat dat de vader is, in de kosten van verzorging en opvoeding, die door de andere ouder, in dit geval ga ik uit van de moeder, worden betaald. Deze kan dit bedrag naar eigen inzicht besteden aan de kinderen.

Bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie

Zodra een kind 18 jaar wordt, is het jong-meerderjarig. De kinderalimentatie verandert dan op basis van de wet in een door de ouders aan het kind te betalen bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie, waar het kind als inmiddels meerderjarige zelfstandig aanspraak op kan maken totdat het 21-jaar is.

Gemaakte afspraken tijdens scheidingsmediation

Als ouders via mediation zijn gescheiden, is er meestal in het ouderschapsplan en convenant een artikel opgenomen over alimentatie voor jong-meerderjarige kinderen. Een voorbeeld van zo’n artikel is:

Alimentatie jongmeerderjarige

Vanaf het tijdstip waarop een kind meerderjarig wordt, betalen de ouders een bijdrage aan het kind zelf ex artikel 1:395a BW op een door het kind aan te wijzen bankrekening, tenzij het kind op dat moment nog bij de ouders woont. In dat geval wordt door de ouders en het kind in onderling overleg bepaald op welke wijze wordt betaald, zolang die situatie voortduurt.

Zelfstandige aanspraak vanaf 18 jaar

In de praktijk blijft de betaling van de alimentatie vaak ongewijzigd, zolang de situatie op het moment dat een kind 18 jaar wordt nog steeds hetzelfde is voor wat betreft school en studie en het contact met de andere ouder.

Echter, ouders dienen zich wel te realiseren dat omdat hun kind nu 18 jaar is een zelfstandige aanspraak op de alimentatie heeft en deze rechtstreeks van zijn ouders kan ontvangen. Dat houdt ook in dat in het geval de alimentatie niet meer wordt betaald of de hoogte moet worden aangepast, het kind hiervoor zelf zijn ouders dient te benaderen en mocht(en) deze hier geen gehoor aan geven, het kind zelf het LBIO moet inschakelen om de alimentatie alsnog betaald te krijgen danwel zelf met een advocaat moet inschakelen om een procedure bij de rechtbank tegen zijn ouders te starten.

Tijdig met elkaar in gesprek gaan

Het is daarom aan te raden om al voorafgaand aan de 18-jarige verjaardag van jullie kind hierover als ouders samen met jullie kind in gesprek te gaan en hierover duidelijke afspraken te maken 

Opties voor betaling alimentatie na de 18e verjaardag

Er zijn dan meerdere opties:

  • Of er kan in overleg met jullie kind worden afgesproken dat de betaling ongewijzigd aan de ouder waar het kind hoofdverblijf heeft blijft doorlopen, waarbij het kind dan bijvoorbeeld wel een deel van het bedrag krijgt als kleedgeld of zakgeld.

 

  • Een andere optie is om af te spreken dat de ouder die alimentatie betaalt dit bedrag voortaan aan jullie kind zelf betaalt en dat jullie kind vervolgens een gedeelte van dit bedrag aan de ouder bij wie hij/zij inwoont betaalt als een vorm van kostgeld. Immers, deze ouder betaalt alle kosten van het levensonderhoud, waaronder van de inwoning, en van de studie.

 

In de situaties dat ik hierover gebeld werd, bleek dat de communicatie tussen de ouders slecht was of dat deze er helemaal niet meer was. De betreffende vaders wilden dan vanaf de 18e verjaardag van hun kind hun ex liever qua betaling helemaal omzeilen en de alimentatie voortaan aan het kind zelf betalen.

In dat geval zal moeder waarschijnlijk gaan protesteren, zeker als het kind nog gewoon schoolgaand en bij haar inwonend is. Ik leg dan uit dat het dus mogelijk is de alimentatie rechtstreeks aan het kind zelf te gaan betalen met het advies dit dan wel even aan de andere ouder te melden.

Als de moeder hier dan een probleem mee heeft, zal het kind hierover in gesprek moeten gaan met moeder. Voor kinderen kan dit een lastige situatie zijn en zij kunnen dit ervaren alsof zij ineens tussen hun ouders geplaatst worden.

Feitelijk is dit ook zo: nog spelende emoties en een slechte communicatie tussen ouders zijn vaak nog het gevolg van de scheiding, waar het kind helemaal niets mee te maken heeft of mee te maken wil hebben.

Tip voor scheidende ouders

De tip voor ouders die in scheiding liggen of nog gaan scheiden is daarom: regel dit al goed samen met je ex op het moment van de scheiding, neem hierover duidelijk afspraken op in het convenant en ouderschapsplan en ga tijdig vóór de 18e verjaardag van je kind hierover met je ex in gesprek. Zo voorkom je problemen met je ex en ook dat je kind in een lastige situatie wordt geplaatst.

De mogelijkheid van mediation

Blijkt het lastig om met elkaar in gesprek te gaan of ben je bang voor hoog oplopende emoties? Ook dergelijke kwesties zijn uitermate geschikt om met elkaar onder begeleiding van bijvoorbeeld een scheidingscoach te bespreken. Hier kunnen jullie als ouders samen met jullie kind een gesprek aangaan. Het is ook mogelijk dat de mediator eerst met jullie kind apart spreekt en daarna pas met jullie als ouders in gesprek gaat. 

Zoek naar een optie die bij jullie situatie past, maar ga hoe dan ook tijdig over deze kwestie met elkaar in gesprek.

Petra den Hollander

Petra den Hollander succesvol scheidingscoach

Coach: Petra den Hollander

Succesvol scheidingscoach
Mediation & Advocatenpraktijk Den Hollander
Regio: Rotterdam/Hoeksche Waard

Inhoudsopgave

Nieuwste artikelen

zelf

Ik kan het zelf wel

BLOG VAN WANDA VENDRIG, DIRECTEUR SSN Met de kerstdagen in zicht willen veel ouders nog snel wat tips over hoe ze het beste deze feestdagen

Lees verder >